A. Ginastera – Piano Sonata op.22 no.1 “Ruvido ed ostinato”